Pani Małgorzata Tomczak

Pokój 400 na IV piętrze budynku szkoły.

Tel: 690 317 433

 

Godziny pracy pedagoga:

poniedziałek: 10.00 - 14.30

wtorek: 8.00 - 12.00

środa: 11.00 - 15.30

czwartek: 8.00 - 12.00

piątek: 8.00 - 13.00

  


"Narkotyki i dopalacze - co warto wiedzieć i gdzie szukać pomocy" oraz "Depresja  młodzieńcza"

 

Depresja młodzieńcza. Depresja: rozumiesz - pomagasz.

Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi.

Test umożliwiające rozpoznawanie problemowego używania przetworów konopi i innych narkotyków przez nastolatków.

Smak życia - czyli debata o "dopalaczach".

Zatrucie narkotykami - pierwsza pomoc.

Narkotyki i dopalacze - gdzie szukać pomocy w Suwałkach.


 
 

 

"Wychowanie nie tworzy człowieka, ale pozwala mu tworzyć samego siebie [...]"

"Wychowanie, [...] otwiera się ku przyszłości, a każdy ludzki los,

jaki w optymalny sposób przygotowaliśmy do spełnienia,staje się następnie "butelką rzuconą w morze."

Maurisse Debesse

 


 

Obowiązki pedagoga szkolnego (na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach )

Do zadań pedagoga i psychologa w  szkole należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
4. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
5. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
6. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź do pedagoga także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.