Uczestnicy projektu | Działania projektowe


Program Polska-Białoruś-Ukraina PL-BY-UA 2014-2020Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego: "Zachowanie wzorów rękodzieła ludowego (Garncarstwo, Haft, Kuchnia)": Numer projektu: PBU2/1001/18.

"This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."


Fakt zagrożenia epidemicznego wirusem COVID-19 oraz rezygnacja młodzieży z udziału w projekcie spowodowały odwołanie realizacji projektu. Logo projektu "Zachowanie wzorów rękodzieła ludowego (Garncarstwo, Haft, Kuchnia)" 


  

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina od 15 lat wspiera transgraniczne procesy rozwojowe na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez współfinansowanie różnorodnych projektów. Wszystkie projekty wspierane przez Program mają charakter niekomercyjny i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi. Każde przedsięwzięcie finansowane przez Program musi osiągać silny efekt transgraniczny, nie tylko poprzez partnerstwo zawarte między instytucjami z tych trzech krajów, ale przed wszystkim dzięki działaniom i ich pozytywnemu wpływowi na obszary przygraniczne.


1. Główny cel projektu: Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO)

2. Priorytet programu: 1.1. Promocja kultury lokalnej i historii

3. Tytuł projektu: "Zachowanie wzorów rękodzieła ludowego" (Garncarstwo, Haft, Kuchnia)

4. Numer projektu: PBU2/1001/18

5. Akronim projektu: PRECIouS

6. Szkoły biorące udział w projekcie:

- Beneficjent Wiodący - Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach,

  III Liceum  Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

  im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach, Polska (www.zs1.suwalki.edu.pl)

- Beneficjent 1 - Ternopil school 3 specialized in learning foreign languages, Ukraina (www.school3.com.ua)

- Beneficjent 2 - Gymnasium No. 4 of Brest, Białoruś (www.gymn4brest.schools.by)

7. Streszczenie projektu

"Zachowanie wzorów rękodzieła ludowego (Garncarstwo, Haft, Kuchnia)" to projekt w głównej mierze skierowany do młodzieży szkolnej z Suwałk, Tarnopola oraz Brześcia. Jego celem jest nie tylko wzbudzenie zainteresowania wytworami naszych przodków, ale również zachęcenie do wykorzystywania rzemiosła przy użyciu nowoczesnych metod. Nie można bowiem pozwolić na utratę łączności z narodowym dziedzictwem kulturowym. Co więcej, należy promować tożsamość narodową. Jako najbliżsi sąsiedzi, chcemy realizować wspólne inicjatywy i działania na obszarze Polski, Białorusi i Ukrainy. Mamy nadzieję, że dzięki temu kultury narodowe obszarów przygranicznych przestaną być tematem tabu nie tylko dla uczestników projektu.

W Polsce planowane jest spotkanie z mistrzem kuchni, który zaprezentuje proces wypieku "sękacza". Uczniowie osobiście będą mogli poznać techniki tworzenia ciasta, przypominającego swym kształtem drzewo ze słojami i sękami. Po upieczeniu ciasta na obracającym się rożnie nad ogniskiem, planowana jest jego degustacja. Zatem uczniowie nie tylko dowiedzą się, z jakich składników powstaje ten niezwykły wypiek, ale także nauczą się, jak go wykonać i jakie narzędzia są niezbędne. Podczas kolejnych działań uczestnicy projektu będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, własnoręcznie przygotowując ciasto, a następnie wypiekając je w specjalnym piecu z cylindrycznym rdzeniem.

Na Ukrainie natomiast odbędzie się spotkanie z ekspertami w dziedzinie haftu, którzy w szkolnych warunkach poprowadzą niezwykłe warsztaty przenoszące nas w przeszłość, kiedy to każda kobieta umiała wyszywać niezwykłe wzory aby upiększyć wizerunek swoich bliskich. Ponadto odbędzie się spotkanie z nauczycielami, którzy będą prowadzić zajęcia informatyczne na temat tworzenia wzorów haftów na komputerze. Podczas przygody z haftem na Ukrainie nie może także zabraknąć wycieczki do miasta Borszczew, aby wraz z lokalnymi ekspertami poznać techniki borszczewskiego haftu. 

Gimnazjum nr 4 w Brześciu na Białorusi z kolei zaprasza nas na warsztaty dotyczące garncarstwa. Uczestnicy projektu zapoznają się z rodzajami, technologiami i technikami wyrobu naczyń glinianych, a także sami będą mogli realizować własne wizje podczas tworzenia przez siebie wymyślonych naczyń. Bez wątpienia czas spędzony w Brześciu pozwoli uczestnikom projektu zapoznać się z symboliką narodową i wzorami białoruskimi, a także z ich znaczeniem. Uczestnicy będą też mogli własnoręcznie pomalować swoje naczynia.

Wszyscy uczestnicy projektu wraz ze swoimi społecznościami zarówno lokalnymi, jak i regionalnymi skorzystają z utworzenia Lokalnego Centrum Informacyjnego PRECIouS w Suwałkach, którego ideą będzie promowanie wspólnej przygranicznej kultury i historii, jak również prezentowanie tradycyjnych technik rękodzieła ludowego w dziedzinie haftu, garncarstwa i kuchni. Dzięki realizacji projektu  doposażona zostanie również Pracownia Haftu w Tarnopolu, która przy udziale ekspertów i specjalistów będzie prowadzić warsztaty hafciarskie.

Jesteśmy przekonani, że nawiązany trójstronny dialog kulturowy doprowadzi do intensyfikacji ochrony, promocji i rozwoju nie tylko kultury lokalnej, ale także sąsiedzkiej. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania będą stanowiły podstawę do współpracy transgranicznej pomiędzy trzema krajami w dziedzinie edukacji i kultury.

Grupę docelową projektu stanowi 45 uczniów (15 z Polski, 15 z Białorusi i 15 z Ukrainy). 

8. Transgraniczne oddziaływanie projektu.

Projekt będzie realizowany w trzech krajach-uczestnikach: Polska, Białoruś i Ukraina. Kulturowe tradycje haftu, garncarstwa i kuchni narodowej zostaną przedstawione jako rzemiosło dla przyszłych pokoleń. Realizacja projektu doprowadzi do wymiany doświadczeń i aktywizacji komunikacji między dziećmi podczas różnych imprez publicznych. Grupy docelowe mogą mieć szansę na wzajemną komunikację i wymianę cech charakterystycznych dla ich krajowych zwyczajów i tradycji, zdobycie nowych doświadczeń oraz zdobycie nowych umiejętności i wiedzy, aby stać się konkurencyjnymi na światowych targach pracy. W rezultacie powstaną podstawy do nawiązania współpracy transgranicznej na obszarach przygranicznych trzech państw (Polski, Białorusi i Ukrainy) w sferze edukacji i kultury. Przyczyni się to do lepszego zrozumienia dziedzictwa kulturowego, a także konwergencji uczestników projektu na obszarze przygranicznym i ich świadomości różnorodności kulturowej krajów i podobieństw łączących kulturę Białorusi, Polski i Ukrainy poprzez udział we wspólnych spotkaniach i wydarzeniach.

 

Koordynatorzy projektu: Joanna Domuracka i Jolanta Rogucka

 


Niniejsza strona internetowa została stworzona i utrzymywana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za jej zawatrość leży wyłącznie po stronie Zepołu Szkół nr 1 w Suwałkach, III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.