Projekty unijne - SOCRATES

Nauczyciele biorący udział w projekcie:
- prof. Beata Szczecina
- prof. Marcin Hościłowicz

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wspiera działania związane z reformą i rozwojem edukacji w Polsce. Do końca 2006 r. swój cel realizowała przede wszystkim poprzez koordynację dwóch programów Unii Europejskiej w Polsce - SOCRATESA II i MŁODZIEŻY. Od 2007 r. zajmuje się koordynacją Programów: "Młodzież w Działaniu" i "Uczenie się przez całe życie". Fundacja prowadzi także Krajowe Punkty Kontaktowe ds. Programów UE: ERASMUS MUNDUS i TEMPUS, Krajowe Biuro Programu Eurodesk oraz Centrum Współpracy z Europą Wschodnią i krajami Kaukazu SALTO-YOUTH.

Fundacja realizuje w Polsce inicjatywę wspólnotową European Language Label oraz akcję eTwinning programu eLearning. Przy Fundacji działa także Polskie Biuro Eurydice - sieć informacji o edukacji w państwach europejskich.

Program "Uczenie się przez całe zycie" - celem programu jest rozszerzanie współpracy europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji. Jej różne formy obejmują dzieci, młodzież i dorosłych - od przedszkola po uniwersytety trzeciego wieku.

Program "Młodzież w Działaniu" - program adresowany do młodzieży w wieku 13 - 30 lat oraz pracowników młodzieżowych. Wspiera działania podejmowane przez młodych ludzi w czasie wolnym od nauki, czyli edukację pozaformalną.

ERASMUS MUNDUS - głównym celem programu jest podnoszenie jakości i atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego poprzez współpracę z uczelniami z państw spoza UE.

TEMPUS - program wspiera współpracę między uczelniami z krajów UE i z spoza UE w celu podnoszenia jakości kształcenia i reformy szkolnictwa wyższego w krajach nie należących do Unii Europejskiej.

Eurodesk - europejski program informacyjny dla młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą. Eurodesk zbiera i przekazuje zainteresowanym informacje o możliwościach kształcenia, szkolenia i uczestnictwa w działaniach młodzieżowych w Europie.

Centrum Współpracy z Europa Wschodnią i krajami Kaukazu SALTO EECA - wspiera nawiązywanie współpracy pomiędzy organizacjami młodzieżowymi z UE oraz Europy Wschodniej i krajów Kaukazu.

European Language Label - konkurs, którego celem jest nagradzanie i promowanie nowatorskich inicjatyw związanych z nauczaniem i uczeniem się języków obcych.

eTwinning - akcja, dzięki której szkoły europejskie mają możliwość kontaktu oraz realizacji własnych projektów edukacyjnych przy pomocy Internetu.

Eurydice -rozpowszechnia informacje o europejskich systemach edukacji, opracowuje i wydaje publikacje tematyczne, analizy porównawcze oraz informacje statystyczne dotyczące edukacji w Europie.




 

Informacja na temat szkół partnerskich biorących udział w projekcie kontynuowanym COMENIUS "Uczenie się przez całe życie."
pt.: E(U)motions: mind the gap. (projekt nr 07-POL01-CO06-00316-2) realizowanym przez III Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach
oraz główne założenia projektu



Projekt jest realizowany przez 4 szkoły partnerskie : 2 belgijskie, 2 polskie i 1 niemiecką

I. Belgia:

1. Sint Gabrielcollage VZW z Boechout jest szkołą ponadgimnazjalną ogólnokształcącą. Znajduje się na terenie podmiejskim we flamandzkiej części Belgii. W porównaniu z naszą szkoła jest to duża szkoła, gdyż liczy ok. 1200 uczniów. Szkoła ta jest koordynatorem projektu, ponieważ ma doświadczenie w programie Socrates-Comenius. Jest to szkoła założona przez Braci św. Gabriela, kształci młodzież, aby stała się dobrymi katolikami o wysokiej kulturze i z dobrze rozwiniętymi umiejętnościami społecznymi; ceni sprawiedliwość, uczciwość i dyscyplinę.

2. Institute Communal D'Enseignement Secondaire Leon Hures z La Louviere jest szkołą miejską liczącą ok. 1200 uczniów o charakterze zawodowym i technicznym. Położona jest we francuskiej części Belgii i również brała już udział w programie Socrates-Comenius. Jest to szkoła wielonarodowościowa, gdzie wszyscy szanują swoją odmienność, pokazując w ten sposób, iż ludzie z różnych środowisk potrafią pracować nad wspólnym projektem.

II. Niemcy

1. St. Willbrord-Gymnasium z Bitburga jest szkołą miejską, ponadgimnazjalną o charakterze ogólnokształcącym. Szkoła liczy ok. 950 uczniów i tak jak nasza szkoła nie brała dotąd udziału w programie Socrates-Comenius. W szkole tej nauczyciele kładą nacisk na nauczanie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych.

III. Polska

1. Zespól Szkół nr 77, XXXV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi z Warszawy liczy ok. 580 uczniów i tak jak nasza szkoła pierwszy raz bierze udział w programie Socrates - Comenius.

2. Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach, III Liceum Ogólnokształcące, jest szkołą ponadgimnazjalną, ogółnokształcącą, która liczy ok. 540 uczniów. Położona jest w północno-wschodniej Polsce. Kładziemy nacisk na kształcenie przedmiotów ścisłych, języków obcych oraz nauk przyrodniczych Nasze priorytety to tolerancja, poczucie bezpieczeństwa oraz kultura osobista.

Cele szczegółowe projektu pt. "E(U) motions: mind the gap".

Projekt powstał we współpracy szkół europejskich z Belgii, Niemiec, Hiszpanii i Polski w ramach programu Sokrates-Comenius "Uczenie się przez całe życie". Realizowany był przez 3 lata : od 2006-2009.

Cele szczegółowe projektu to:

a) poszerzenie wiedzy uczniów na temat integracji i procesu rozszerzania UE w odniesieniu do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

b) motywowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa oraz umożliwianie im czerpania korzyści z uczestnictwa w UE jako jej pełnoprawni członkowie. Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie będą doświadczać prawdziwego znaczenia integracji europejskiej. Poprzez kontakt z uczniami z innych szkół na terenie Europy uczniowie doświadczą trudności, jakie wynikają z demokracji jako procesu, który rozwija się dzięki interesom narodowym, różnicom poglądowym itp.. Nauczą się również, świadomości kompromisów, które należy brać pod uwagę, gdyż są pozytywnym i nieodłącznym elementem demokracji.

c) rozwijanie umiejętności posługiwania się komputerem, zarówno przez uczniów jak i nauczycieli, dzięki którym można rozwijać świadomość aktywnego uczestnictwa w UE. Będziemy promować uczenie się z wykorzystaniem technologii informatycznych, ze szczególnym naciskiem na wyszukiwanie wiadomości w Internecie,

d) odkrywanie różnic i podobieństw w państwach UE poprzez współpracę ze szkołami partnerskimi i określenie wartości wspólnych dla obywateli UE,

e) rozwijanie umiejętności językowych, a także prezentowanie, analizowanie i ewaluacja działań nauczycieli i uczniów.

Print Download