Z A R Z Ą D Z E N I E NR 13/2021

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach

z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 z póź. zm.), zarządzam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

§ 1

1.W związku z egzaminem maturalnym zarządzam dodatkowe dni wolne w następujących terminach:

4 maja 2022 r. (środa),

5 maja 2022 r. (czwartek),

6 maja 2022 r. (piątek),

9 maja 2022 r. (poniedziałek).

2. W wyżej wymienionych terminach:

1) dla uczniów odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zgodnie z bieżącymi potrzebami,

2) nauczyciele pracują wg harmonogramu egzaminów maturalnych. 

§ 2

1.W związku z potrzebami społeczności lokalnej i organizacją pracy szkoły zarządzam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w następujących terminach:

12 listopada 2021 r. (piątek),

2 maja 2022 r. (poniedziałek),

17 czerwca 2022 r. (piątek).

2.W wyżej wymienionych terminach odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zgodnie z bieżącymi potrzebami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Alicja Węsierska-Kwiecień

Dyrektor

Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach