Uczestnicy projektu
Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina od 15 lat wspiera transgraniczne procesy rozwojowe na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez współfinansowanie różnorodnych projektów. Wszystkie projekty wspierane przez Program mają charakter niekomercyjny i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi. Każde przedsięwzięcie finansowane przez Program musi osiągać silny efekt transgraniczny, nie tylko poprzez partnerstwo zawarte między instytucjami z tych trzech krajów, ale przed wszystkim dzięki działaniom i ich pozytywnemu wpływowi na obszary przygraniczne.


1. Główny cel projektu: Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO)

2. Priorytet programu: Promowanie lokalnej kultury i historii

3. Tytuł projektu: "Zachowanie wzorów rękodzieła ludowego" (Garncarstwo, Haft, Kuchnia)

4. Numer projektu: PBU2/1001/18

5. Akronim projektu: PRECIouS

6. Szkoły biorące udział w projekcie:

- Beneficjent Wiodący - Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach,

  III Liceum  Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

  im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach, Polska (www.zs1.suwalki.edu.pl)

- Beneficjent 1 - Ternopil school 3 specialized in learning foreign languages, Ukraina (www.school3.com.ua)

- Beneficjent 2 - Gymnasium No. 4 of Brest, Białoruś (www.gymn4brest.schools.by)

7. Streszczenie projektu

Projekt ma na celu zachowanie tradycyjnych technik rzemiosła ludowego (haft, garncarstwo i kuchnia), aby wzbudzić zainteresowanie młodego pokolenia i całych społeczności w celu zachowania narodowego dziedzictwa kulturowego krajów i promowania tożsamości narodowej, jak również rozwój międzykulturowej fuzji w tworzeniu nowoczesnych metod pobudzania rzemiosła w ramach wymiany młodzieży między uczestnikami projektu. Ogólnym celem projektu jest realizacja wspólnych inicjatyw i działań związanych z promocją, rozwojem i zachowaniem lokalnej kultury wśród młodzieży z regionów Polski, Białorusi i Ukrainy na obszarach przygranicznych Suwałk, Tarnopola i Brześcia. Dzięki realizacji projektu kultury narodowe obszarów przygranicznych staną się powszechne wśród uczestników projektu.

W Polsce odbędzie się spotkanie z mistrzem kuchni, który zaprezentuje jak piec "sękacza". Uczniowie zobaczą, że "sękacz" jest pieczony w taki sposób, że ma kształt drzewa przypominającego słoje z sękami. Ciasto będzie pieczone na obracającym się rożku przy ogniu, a następnie odbędzie się degustacja tak pieczonego ciasta. Oprócz tego uczniowie poznają nie tylko składniki sękacza, ale także nauczą się, jak go wykonać i jakie narzędzia są wymagane. Uczestnicy projektu najpierw przygotują mieszankę "sękacza", a następnie upieką ciasto w specjalnym piecu z cylindrycznym rdzeniem, który toczy się wewnątrz pieca.

Na Ukrainie odbędzie się spotkanie z ekspertami w dziedzinie haftu, którzy poprowadzą warsztaty w szkole. Ponadto odbędzie się spotkanie z nauczycielami, którzy będą prowadzić zajęcia informatyczne na temat tworzenia wzorów haftów na komputerach. Następnie odbędzie się krótka wycieczka do miasta Borschiv, aby wraz z lokalnymi ekspertami odbyć warsztaty na temat techniki haftowania barszczowskiego.

Warsztaty z garncarstwa odbędą się w Gimnazjum nr 4 w Brześciu na Białorusi. Uczestnicy projektu zapoznają się z rodzajami i technologiami garncarstwa, technikami tworzenia wyrobów garncarskich, a także sami będą tworzyć wyroby garncarskie. Podczas warsztatów uczestnicy projektu zapoznają się z symboliką narodową i wzorami Białorusi, a także z ich znaczeniem. Uczestnicy sami pomalują swoje wyroby garncarskie.

Wszyscy uczestnicy programu wraz ze swoimi społecznościami regionalnymi i lokalnymi skorzystają z utworzenia Lokalnego Centrum Informacyjnego PRECIouS w Suwałkach, prezentującego tradycyjne techniki rękodzieła ludowego (haft, garncarstwo i kuchnia) oraz doposażenia Pracowni Haftu, organizujcej warsztaty z udziałem ekspertów i specjalistów w tej dziedzinie w Tarnopolu.

Nawiązany trójstronny dialog kulturowy doprowadzi do intensyfikacji ochrony, promocji i rozwoju kultury lokalnej wśród młodzieży. Podejście transgraniczne projektu stanowi podstawę współpracy transgranicznej pomiędzy trzema krajami w dziedzinie edukacji i kultury.

8. Przedstawienie krótkiej analizy problemów i potrzeb uzasadniających projekt oraz ich znaczenie dla strategii programu:

Wielu młodych ludzi na Ukrainie, Białorusi i w Polsce straciło kontakt ze swoimi przodkami i autentycznymi tradycjami ojczystej ziemi. Nowoczesne młode pokolenie nie identyfikuje się z kulturą, ludźmi i lokalizacją kultury swoich regionów w świecie. Istnieje szereg wyzwań, przed którymi stoi program. Wychowanie osób identyfikujących się z krajem i ludem, aby honorowe podejście do dziedzictwa kulturowego było możliwe tylko w wieku szkolnym. 

Grupę docelową projektu stanowi 45 uczniów (15 z Polski, 15 z Białorusi i 15 z Ukrainy). 

9. Transgraniczne oddziaływanie projektu.

Projekt będzie realizowany w trzech krajach-uczestnikach: Polska, Białoruś i Ukraina. Kulturowe tradycje haftu, garncarstwa i kuchni narodowej zostaną przedstawione jako rzemiosło dla przyszłych pokoleń. Realizacja projektu doprowadzi do wymiany doświadczeń i aktywizacji komunikacji między dziećmi podczas różnych imprez publicznych. Grupy docelowe mogą mieć szansę na wzajemną komunikację i wymianę cech charakterystycznych dla ich krajowych zwyczajów i tradycji, zdobycie nowych doświadczeń oraz zdobycie nowych umiejętności i wiedzy, aby stać się konkurencyjnymi na światowych targach pracy. W rezultacie powstaną podstawy do nawiązania współpracy transgranicznej na obszarach przygranicznych trzech państw (Polski, Białorusi i Ukrainy) w sferze edukacji i kultury. Przyczyni się to do lepszego zrozumienia dziedzictwa kulturowego, a także konwergencji uczestników projektu na obszarze przygranicznym i ich świadomości różnorodności kulturowej krajów i podobieństw łączących kulturę Białorusi, Polski i Ukrainy poprzez udział we wspólnych spotkaniach i wydarzeniach.

 

Koordynatorzy projektu: Joanna Domuracka i Jolanta Rogucka

 


Niniejsza strona internetowa została stworzona i utrzymywana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za jej zawatrość leży wyłącznie po stronie Zepołu Szkół nr 1 w Suwałkach, III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

 

Print Download